Prohlášení o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení) informuje Masarykova univerzita subjekty údajů o okolnostech, za jakých jsou zpracovávány jejich osobní údaje ve webové stránce bydleni.muni.cz.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů subjektů údajů, tedy tím, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, je
Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno,
IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224,
ID schránky: 9tmj9e4.

Masarykova univerzita (dále též jako „MU“ nebo „správce“) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu podle zákona o vysokých školách. V rámci svého hlavního poslání svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity je Iva Zlatušková, e-mailová adresa poverenec@muni.cz, telefonní čísla +420 549 49 1030, +420 603 289 580, osobní webová stránka https://www.muni.cz/lide/2351-iva-zlatuskova.

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně osobních údajů nebo k uplatnění svých práv.

Zpracování osobních údajů nezbytných pro chod bydleni.muni.cz

Osobní údaje MU zpracovává v rozsahu, který je nezbytně nutný pro zajištění provozu portálu bydleni.muni.cz. Osobní údaje jsou uloženy na úložištích MU s monitorovaným přístupem, jsou chráněny systémem přístupových práv a zabezpečeny v maximální možné míře dle standardů správce a v souladu s platnými právními předpisy. Při zpracovávání správce dodržuje veškeré zásady pro zpracování osobních údajů dle obecného nařízení. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na MU upravuje směrnice MU č. 1/2018 „Ochrana a zpracování osobních údajů“.

Účel zpracování osobních údajů nezbytných pro chod bydleni.muni.cz

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění inzertních služeb v oblasti nabízení a poptávání pronájmu ubytování.

Kategorie osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Masarykova univerzita zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů:

 • Student,
 • Soukromý inzerent,
 • Zástupce realitní kanceláře.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Masarykova univerzita zpracovává tyto osobní údaje:

 • Student – údaje poskytnuté prostřednictvím webového formuláře: Telefonní číslo.
 • Student – údaje převzaté z databáze osob Masarykovy univerzity: jméno, příjmení, elektronická adresa.
 • Soukromý inzerent – údaje poskytnuté prostřednictvím webového formuláře: jméno, příjmení, telefonní číslo, elektronická adresa.
 • Realitní kancelář – údaje poskytnuté prostřednictvím webového formuláře: jméno, příjmení a telefonní číslo zástupce RK.

Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Právním titulem zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů.

Předávání osobních údajů

Správce osobních údajů nepředává zpracovávané osobní údaje třetím osobám, do zahraničí či mezinárodním organizacím.

Doba uchování osobních údajů

Správce bude osobní údaje zpracovávat do odvolání souhlasu. Po odvolání souhlasu budou osobní údaje zlikvidovány.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo

 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • požadovat přístup ke svým osobním údajům,
 • požadovat jejich opravu nebo výmaz,
 • požadovat omezení zpracování, a
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby.

Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů vůči správci, a to buď

 • písemnou žádostí s ověřeným podpisem zaslanou na adresu: Masarykova univerzita, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, nebo
 • zasláním žádosti do datové schránky Masarykovy univerzity: 9tmj9e4, nebo
 • zasláním žádosti formou e-mailové zprávy z institucionální elektronické adresy MU na adresu: poverenec@cz.

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svoje právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zasláním zprávy na elektronickou adresu webcentrum@ics.muni.cz.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat žádost, stížnost či podnět ke zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
ID datové schránky: qkbaa2n,
telefonní číslo +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz, elektronická adresa posta@uoou.cz.

Brno 14. 8. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info